ALGEMENE VOORWAARDEN

1. HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook bestaande tussen Level27 en de opdrachtgever.

Het sluiten van een overeenkomst met Level27 houdt voor de opdrachtgever in dat hij of zij uitdrukkelijk instemt met deze algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, met de bijzondere voorwaarden vermeld op de offerte, bestelbon of overeenkomst.

Partijen kunnen in onderling overleg schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen treden in werking de maand volgend op de schriftelijke aanvaarding door beide partijen, tenzij anders overeengekomen.

Level27 behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. In voorkomend geval zal Level27 ten minste 30 dagen vooraleer de nieuwe voorwaarden van kracht worden de gewijzigde voorwaarden via haar website publiek bekendmaken. Level27 zal de opdrachtgever tevens via e-mail een bericht sturen waarin de wijziging van de algemene voorwaarden wordt aangekondigd samen met de datum van inwerkingtreding.

Behoudens protest binnen de 8 werkdagen na verzending van het wijzigingsbericht, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden. Zo de opdrachtgever niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden, zal de overeenkomst tussen partijen worden beëindigd drie maanden na de datum waarop de nieuwe voorwaarden zouden in werking treden.

De aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN

Alle offertes en prijsopgaven uitgaande van Level27 zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij door Level27 schriftelijk of via e-mail anders is vermeld.

3. WEBHOSTING

3.1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Level27 verbindt zich ertoe de website van de opdrachtgever te hosten op een computerinstallatie die ter hare beschikking is gesteld. Webhosting houdt niet het ontwerpen of onderhouden van de webpagina's in, hetgeen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen.

3.2. TOTSTANDKOMING VAN DE WEBHOSTINGOVEREENKOMST

Een overeenkomst betreffende webhosting komt tot stand indien aan de hierna vermelde cumulatieve voorwaarden is voldaan:

 • het aanvraagformulier dient te worden ingevuld en per elektronische mail in het bezit te zijn van Level27;
 • bij het verzenden verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden;
 • Level27 bevestigt de overeenkomst;
 • de opdrachtgever betaalt het aan Level27 verschuldigde jaarabonnement.

Na het voldoen van deze voorwaarden zal de opdrachtgever een individuele gebruikersnaam en paswoord ontvangen en door middel hiervan toegang verkrijgen tot de door Level27 gegeven locatie op het systeem.

3.3. DUUR EN BEËINDIGING

Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een bepaalde duur van 12 maanden.

De overeenkomst wordt automatisch hernieuwd voor dezelfde periode en dit zolang de opdrachtgever de overeenkomst niet heeft opgezegd. De opzegging van de overeenkomst dient op schriftelijke wijze te gebeuren uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de overeenkomst.

Level27 en de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst als van rechtswege geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding indien:

 • de opdrachtgever tekortschiet in zijn betalingsverplichting of inbreuk pleegt op art. 3.4., of
 • Level27 of de opdrachtgever eender welke andere wanprestatie pleegt en deze niet geremedieerd heeft binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de verzending van een ingebrekestelling, of
 • Level27 of de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord verkeert dan wel opschorting van betaling heeft bekomen of in vereffening is gesteld, of
 • indien Level27 of de opdrachtgever zijn bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk overdraagt (al dan niet tot zekerheid).

In voorkomend geval is de opdrachtgever gehouden Level27 te vergoeden voor alle geleden schade en kosten met inbegrip van gevolgschade en winstderving. De door de opdrachtgever reeds uitgevoerde prestaties blijven voor Level27 verworven.

De opdrachtgever heeft in geval van ontbinding van de overeenkomst te zijne laste geen recht op enige vergoeding of restitutie. De account wordt in dat geval onmiddellijk opgeheven en alle bestanden van de account worden door Level 27 uit het systeem verwijderd (data, websites, e-mailadressen, -aliassen en mailinglists).

3.4. ALGEMENE REGLEMENTEN VOOR AFGENOMEN ACCOUNT/DOMEINEN/DATATRANSFERS

Aan deze reglementen moet te alle tijde voldaan worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Level27 heeft zich te houden aan de volgende reglementen:

 • de opdrachtgever mag geen illegale software (warez) uploaden naar zijn account of verspreiden via e-mail; hij mag evenmin bezoekers de gelegenheid geven om illegale software (warez/mp3's etc.) te downloaden vanaf zijn account; een webcam, warez-sites en mp3-sites zijn niet toegestaan, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming; (punt 1)
 • er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die verkregen is bij het afgenomen hostingpakket; (punt 2)
 • er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die verkregen is bij het afgenomen hostingpakket; indien de dataverkeerlimiet overschreden wordt, heeft Level27 het recht om naar eigen keuze hetzij maandelijks de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen €1 per gigabyte dataverkeer per maand hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken; (punt 3)
 • de gebruikersnaam en het paswoord zijn strikt persoonlijk; onder geen enkele voorwaarde mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken; (punt 4)
 • de opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de 'Netiquette', de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan); (punt 5)
 • het is de opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke nationale en internationale wettelijke bepalingen, de 'Netiquette', de overeenkomst of deze algemene voorwaarden; hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: (punt 6)
  1. spamming: zowel direct als indirect; onder indirecte spam wordt verstaan: het reclameren van een website die direct of indirect wordt gehost op een bij Level27 of bij een andere dienstverlener in opdracht van Level27 geplaatste server; onder directe spam wordt verstaan: het versturen van e-mail hetzij in grote hoeveelheden hetzij ongevraagd via een bij Level27 of bij een andere dienstverlener in opdracht van Level27 geplaatste server; het is eveneens verboden Ddos attacks te versturen en/of te ontvangen; mede door het gevaar voor Ddos attacks is het, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Level27, verboden om IRC/chat services te draaien/gebruiken;
  2. inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. het openbaar maken, opslaan of verspreiden van strafbare teksten en of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie;
  4. het verspreiden of openbaar maken van informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder onder meer informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
  6. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 • het is de opdrachtgever niet toegestaan het systeem te gebruiken om programma's of scripts te testen; (punt 7)
 • de opdrachtgever onthoudt zich ervan internetgebruikers en andere klanten van Level 27 te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem; (punt 8)
 • de opdrachtgever zal op eerste verzoek van Level27 gevolg geven aan verzoeken van Level27 of van derden tot verwijdering en of aanpassing van de onder punt 1 en punt 6 beschreven inhoud; (punt 9)
 • het is de opdrachtgever verboden processen of programma's (al dan niet via het systeem) op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Level27 en of internetgebruikers hindert of schade toebrengt; (punt 10)
 • het is de opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Level27 toegestane verbinding met het systeem bestaat; (punt 11)
 • het is de opdrachtgever verboden processen te laten lopen, waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Level27 of andere internetgebruikers zullen hinderen dan wel dat deze schade toebrengen aan het systeem; (punt 12)
 • het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Level27 hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven; (punt 13)
 • onverminderd het voorafgaande is het de opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten ontwerpen, te laten plaatsen en onderhouden. De opdrachtgever blijft evenwel persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord. (punt 14)

3.5. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING

Level27 is gerechtigd te alle tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, de account, de e-mailadressen en de ip-adressen van de opdrachtgever, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Level27 ontstaat. Level27 zal in geval van wijzigingen de opdrachtgever via e-mail op de hoogte stellen. De wijzigingen zullen ruim van tevoren (> 2 weken) aangekondigd worden op de website. Deze periode kan na onderling akkoord, ingekort worden indien dit noodzakelijk is voor het correct en volledig blijven functioneren van de door de opdrachtgever afgenomen diensten en/of producten.

3.6. SCHORSING VAN DE DIENSTVERLENING

Level27 heeft het recht de website van de opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging van het systeem te halen indien:

 • de opmaak van de website de oorzaak is van langdurige of regelmatige technische storingen aan het systeem of, (punt 1)
 • de website zo vaak bezocht wordt dat het technische storingen veroorzaakt aan het systeem of, (punt 2)
 • de opdrachtgever op zijn website de wet, de openbare orde of goede zeden schendt; In voorkomend geval zal Level27 vervolgens de opdrachtgever een ingebrekestelling sturen en desgevallend in de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3.3 haar recht op ontbinding van de overeenkomst uitoefenen. (punt 3)

Level27 heeft eveneens het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een andere verplichting dan hierboven vermeld onder punt 1, 2 en 3 jegens Level27 niet nakomt. In dat geval zal Level27 de opdrachtgever voorafgaandelijk een ingebrekestelling versturen. Bij gebrek aan remediëring binnen de 5 dagen zal de account buiten gebruik worden gesteld.

Level27 heeft te alle tijde het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het netwerk. Level27 zal de opdrachtgever hier voorafgaandelijk van verwittigen.

De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft in elk geval tijdens de schorsing van de dienstverlening bestaan.

3.7. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

Activering van een hostingaccount geschiedt binnen de 24 uur na de ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur. Deze leveringstermijn is indicatief en niet bindend tenzij anders overeengekomen.

3.8. AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVEL27 INZAKE WEBHOSTING

De verbintenissen van Level27 zijn inspanningsverbintenissen.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor de goede uitvoering van de overeenkomst alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen aan Level27 mee te delen. In geen geval kan Level27 aansprakelijk worden gesteld indien de tekortkoming te wijten is aan onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.

Alle klachten betreffende de dienstverlening moeten binnen de 2 werkdagen na de kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft aan Level27 worden meegedeeld. Bij niet-naleving van deze termijn vervalt de eventuele aansprakelijkheid van Level27.

Level27 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website van de opdrachtgever of voor het niet of slecht functioneren van de website door toedoen van de opdrachtgever, derden of externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever, handelingen van andere opdrachtgever of internetgebruikers, log-in procedure, account, e-mailadressen en ip-adressen,...

Gezien het grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst op het internet, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie die verkregen of verzonden wordt via het internet vrij toegankelijk is. Level27 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie via het internet.

Level27 staat niet in voor beveiliging van de website en het computersysteem van de opdrachtgever en is bijgevolg niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die door de opdrachtgever zijn opgeslagen.

Level27 is evenmin aansprakelijk indien de tekortkoming of vertraging te wijten is aan overmacht; wordt onder meer onder overmacht verstaan: onderbreking van de telefoon- of kabeldistributie, aanslagen, brand, overstromingen, fouten of gedragingen van derden... Deze lijst is niet limitatief.

Zo de aansprakelijkheid van Level27 weerhouden wordt, is haar tussenkomst beperkt als volgt:

 • Level27 kan slechts gehouden zijn tot vergoeding van directe schade met uitsluiting van alle indirecte schade zoals maar niet beperkt tot: winstderving, gederfde omzet, gevolgschade of enige betwisting uitgaande van derden...
 • Level27 kan in geen geval gehouden zijn voor het verlies van gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever is ertoe gehouden systematisch en om de 24 uur zijn bestanden op te slaan via procedures van regelmatige back-up.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming is de totale schadevergoeding van Level 27 beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie zoals weergegeven in het Service Level Agreement.

3.9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever vrijwaart Level27 voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever of haar aangestelden van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.

De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle schade die Level27 mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN EN BETALINGSMODALITEITEN

Alle in de website / advertentie genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

De prijzen kunnen tijdens de duur van de overeenkomst gewijzigd worden in functie van de stijging of daling van de loonkosten en materiaalprijzen. Level27 zal de aangepaste prijs aan de opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs op schriftelijke wijze meedelen. De opdrachtgever is verplicht deze te aanvaarden voor de resterende duur van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen is de dienstverlening maandelijks vooraf betaalbaar.
Elke factuur is contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele betaling op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd. Deze verwijlintrest is de wettelijke intrestvoet in handelszaken met dien verstande dat de verwijlintrestvoet nooit lager dan 10% per jaar zal bedragen. Ook zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150 EUR, en dit onverminderd het recht van Level27 op vergoeding van de werkelijk geleden schade, waaronder alle kosten van invordering met inbegrip van de advocaatkosten.

5. BEWIJS

Elektronische communicatie tussen Level27 en de opdrachtgever heeft dezelfde bindende kracht als een geschrift en wordt door partijen aanvaard als een bewijsmiddel. De opdrachtgever zal op verzoek van Level27 een vast e-mailadres voor haar communicatie meedelen.

6. NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van de overeenkomst tussen partijen brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

7. GESCHILLENREGELING

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Level27 is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Level27 zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.